Ziņas par sabiedrību

 

Sabiedrības nosaukums                             SIA "Bauskas slimnīca"

Sabiedrības juridiskais statuss                   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

reģ. Nr., vieta un datums                            43603017682, Bauska, 17.03.2004.

Nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.           LV 43603017682

Juridiskā adrese                                         Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Pasta adrese                                              Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Pamatdarbības veids                                  Veselības aprūpe

NACE kods                                                 8412

Sabiedrības dalībnieki                                 Bauskas novada dome 100%

Sabiedrības valde                                       Valdes locekle Margarita Epermane

     

Publiskojamā informācija

 

Nr.p.k Publiskojamā informācija Publiskošanas
biežums
Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi Stratēģiskie mērķi un ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1 x gadā

2017. gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpilde 

2018. gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpilde

"SIA "Bauskas slimnīca"  vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2021.gadam" noteikto finanšu mērķu un darbības efektivitāti raksturojošo uzdevumu izpilde 2019. gadā.

"SIA "Bauskas slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2021.gadam" noteikto stratēģisko mērķu izpilde 2019.gadā.

"SIA "Bauskas slimnīca"  vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2021.gadam" noteikto finanšu mērķu un darbības efektivitāti raksturojošo uzdevumu izpilde 2020. gadā.

"SIA "Bauskas slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2021.gadam" noteikto finanšu mērķu un darbības efektivitāti raksturojošo uzdevumu izpilde 2021.gadā.

"SIA "Bauskas slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2021.gadam" noteikto stratēģisko mērķu izpilde 2021.gadā.

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā   

1 x gadā

2015.gadā veiktās iemaksas valsts budžetā

2016.gadā veiktās iemaksas valsts budžetā

2017.gadā veiktās iemaksas valsts budžetā

2018.gadā veiktās iemaksas valsts budžetā

2019. gadā SIA "Bauskas slimnīca" veiktās iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā.

2020. gadā SIA "Bauskas slimnīca" veiktās iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā.

2021. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā.

4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1 x gadā

2015.gadā saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums

2016. gadā saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums

2017. gadā saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums

2018. gadā saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums

2019.gadā SIA "Bauskas slimnīca"  saņemtais valsts un pašvaldības budžeta finansējums

2020.gadā SIA "Bauskas slimnīca"  saņemtais valsts un pašvaldības budžeta finansējums

Fiinansējuma izlietojumu skatīt gada pārskatā

2021.gadā SIA "Bauskas slimnīca"saņemtais valsts un pašvaldības budžeta finansējums

 5. Atalgojuma politikas principi Pastāvīgi SIA "Basuskas slimnīca" atalgojuma politikas principi
6. Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Pastāvīgi SIA "Bauskas slimnīca" ziedošanas (dāvināšanas)  stratēģija un ziedošanas  (dāvināšanas) kārtība
7. Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati 1 x ceturksnī

2016. gada trim mēnešiem

2016. gada sešiem mēnešiem

2016. gada deviņiem mēnešiem

2016. gada

2017. gada trim mēnešiem

2017. gada sešiem mēnešiem

2017. gada deviņiem mēnešiem

2017. gada divpadsmit mēnešiem

2018. gada trim mēnešiem

2018. gada sešiem mēnešiem

2018. gada deviņiem mēnešiem

2018. gada divpadsmit mēnešiem

2019. gada trim mēnešiem

2019. gada sešiem mēnešiem

2019. gada deviņiem mēnešiem

2019. gada divpadsmit mēnešiem

2020. gada trim mēnešiem

2020. gada sešiem mēnešiem

2020. gada deviņiem mēnešiem

2020. gada divpadsmit mēnešiem

2021. gada trim mēnešiem

2021. gada sešiem mēnešiem

2021. gada deviņiem mēnešiem

2021. gada divpadsmit mēnešiem

2022. gada trim mēnešiem

2022. gada sešiem mēnešiem

2022. gada deviņiem mēnešiem

8. Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati 1 x gadā

2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads

2019. gads

2020. gads

2021. gads

9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi

SIA "Bauskas slimnīca" informācija par īpašuma struktūru

 10.  Informācija par organizatorisko struktūru  Pastāvīgi SIA "Bauskas slimnīca" organizatoriskā struktūra
11.  Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem  Pastāvīgi

2015.gadā SIA “Bauskas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)

2016.gadā SIA “Bauskas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)

2017.gadā SIA “Bauskas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)

2018.gadā SIA “Bauskas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)

2019.gadā SIA “Bauskas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus) un nav veikusi ziedojumus (dāvinājumus)

2020. gadā SIA “Bauskas slimnīca” saņēmtie ziedojumi (dāvinājumi) un veiktie ziedojumi (dāvinājumi)

2021.gadā SIA "Bauskas slimnīca" saņemtie ziedojumi (dāvinājumi)  un veiktie ziedojumi (dāvinājumi)

12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi

2015.gada iepirkumi

2016.gada iepirkumi

2017.gada iepirkumi

2018.gada iepirkumi

2019.gada iepirkumi

2020.gada iepirkumi

2021.gada iepirkumi

 

13. Vidēja termiņa darbības stratēģija 1x trijos gados

2019.-2021. gadiem

2022.-2024. gadiem

14. Pretkorupcijas pasākumu plāns 1x trijos gados

2019.-2021. gadiem

2022.-2024. gadiem

15. Statūti Pastāvīgi SIA "Bauskas slimnīca" statūti
16. Valdes locekles profesionālā darba pieredze, izglītība, amati citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņi Pastāvīgi SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekles profesionālā darba pieredze, izglītība, amati citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņi
17. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā darba kārtība un lēmumi Pastāvīgi

2020. gada 30. marta sapulce.

2021. gada 31. marta sapulce

2022. gada 30. marta sapulce